fbpx

Algemene voorwaarden

 

 

 

 

 

 

Datum: maart 2022 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VITTR B.V.

 

Gevestigd aan de Vroegeling 23, 1964 KP Heemskerk

Ingeschreven bij de KVK onder nummer 75062011

 

Artikel 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1.  VITTR: VITTR B.V. gevestigd te Heemskerk Vroegeling 23 1964 KP Heemskerk, KvK nummer 75062011.
 2.  Klant: een consument of zakelijke klant die een overeenkomst met VITTR aangaat.
 3. Abonnement: de overeenkomst tussen VITTR en de klant op basis waarvan de klant doorlopend gebruik kan maken van de diensten van VITTR tegen periodieke betaling en voor de overeengekomen duur.
 4. Credit: een gebruikseenheid waarvan een recht geeft op een enkele training.
 5. Vergoeding: de door de klant verschuldigde (periodieke) vergoeding voor het abonnement.
 6. Partijen: VITTR en de klant gezamenlijk en ieder afzonderlijk aan te duiden als “Partij”.
 7.  Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.:

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst en uitvoering daarvan tussen VITTR en een klant, waarop VITTR deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepaling wordt in voorkomend geval te zijn vervangen door een door VITTR vast te stellen bepaling, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.
 3. Indien VITTR niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VITTR in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 4. VITTR is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. VITTR zal de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen. De wijzigingen treden 1 kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een wettelijke afwijkende termijn van toepassing is, die dan automatisch in de plaats treedt van bovengenoemde termijn.

Artikel 3. Aangaan van een abonnement

 1.  Een abonnement tussen VITTR en de klant komt tot stand op het moment dat alle informatie op het inschrijfformulier is ingevuld en (digitaal) ondertekend en door VITTR is ontvangen.
 2.  Het abonnement wordt aangegaan voor bepaalde duur zoals vermeld op het inschrijfformulier. De looptijd bedraagt 3, 6, 9 of 12 maanden.
 3. Het abonnement voor bepaalde duur kan slechts tegen het einde van de overeengekomen duur – en dus niet tussentijds – worden opgezegd. De opzegtermijn bedraagt 1 maand.
 4.  Het abonnement wordt na ommekomst van de overeengekomen periode stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur, tenzij de klant het abonnement tijdig en met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn, opzegt.
 5. Abonnementen die zijn verlengd voor onbepaalde duur, kunnen op ieder gewenst moment worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het abonnement eindigt in dat geval uiterlijk 1 maand nadat de klant het abonnement heeft opgezegd.
 6. Een abonnement start, tenzij anders is vermeld, altijd op de 1e dag van de nieuwe maand. De periode tot die datum wordt als pro rato toegevoegd aan het abonnement. Daarvoor ontvangt de klant een eenmalige factuur.
 7. Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. VITTR heeft daarom het recht aan de klant te vragen zich te identificeren op het moment dat de klant gebruik wenst te maken van het abonnement.
 8. VITTR geeft op haar website voor alle trainingen, coaching sessies en faciliteiten een duidelijke beschrijving van de inhoud, duur en omvang daarvan.
 9. De bepalingen in lid 2, 3, 4, 5 en 7 gelden eveneens voor overige overeenkomsten die niet onder het reguliere aanbod van abonnementen van VITTR vallen.
 10. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vormen de door de klant ingevulde inschrijfformulier, overeenkomst en deze algemene voorwaarden gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van VITTR en de desbetreffende klant en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelingen aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

Artikel 4. Bedenktijd

 1. De overeenkomst op afstand kan door een klant kosteloos en zonder opgave van redenen worden ontbonden tot 14 kalenderdagen na de totstandkoming ervan. Indien de klant gedurende de bedenktijd wenst te ontbinden, dient de klant VITTR hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 2. Indien de klant de overeenkomst gedurende de bedenktijd opzegt, zal VITTR het eventueel betaalde bedrag binnen 14 dagen aan de klant restitueren. Indien de klant gedurende de bedenktijd reeds gebruik heeft gemaakt van de diensten van VITTR, zal dit gebruik naar rato aan de klant in rekening worden gebracht of worden verrekend met het te restitueren bedrag.
 3.  De bepalingen in dit artikel gelden uitsluitend voor de consument, dat wil zeggen: een klant die bij het aangaan van de overeenkomst niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 5. Deelname

 1. Een klant dient zich te registreren via de website VITTR.nu of de VITTR (Virtuagym) app voor desbetreffende training of coaching sessie.
 2. Registreren is mogelijk tot het maximaal aantal deelnemers dat voor die training of coaching sessie is bepaald, is bereikt. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst.
 3. Aanpassing van trainingstijden of annulering als gevolg van overmacht (inclusief onderbezetting van personeel) of tijdens vakantie- en feestdagen kunnen niet leiden tot korting op de vergoeding die de klant verschuldigd is.

Artikel 6. Inschakelen van derden

 

VITTR heeft het recht (delen van) de overeenkomst door derden te laten uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2

en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met

VITTR, voor de uitvoering waarvan door VITTR derden worden betrokken.

 

Artikel 7. Vergoeding en tariefwijziging

 1. Iedere klant van VITTR is een vergoeding verschuldigd voor het deelnemen aan de training of het gebruik maken van de faciliteiten van VITTR. De vergoeding is overeengekomen via het inschrijfformulier of overeenkomst dat (digitaal) is ondertekend door de klant en als zodanig geaccepteerd is door VITTR.
 2. VITTR is bevoegd de prijzen aan te passen indien een wettelijke factor, zoals belastingen, toeslagen en andere wettelijke heffingen, daartoe aanleiding geeft.
 3. VITTR heeft het recht eenzijdig de geldende tarieven voor haar diensten te wijzigen. Daarvan wordt schriftelijk of via e-mail melding gedaan. VITTR voert deze wijziging door vanaf het moment van verlenging van het abonnement. In geval van abonnementen voor onbepaalde duur, heeft VITTR het recht de tarieven aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 4. Alle door VITTR opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Voor zakelijke klanten worden prijzen exclusief BTW getoond.

Artikel 8. Betaling en restitutie

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen, worden de afgesproken vergoedingen voor het deelnemen aan trainingen, coaching sessies of gebruik maken van de faciliteiten van VITTR vooraf in rekening gebracht.
 2. De klant die aangeeft (via het inschrijfformulier) te betalen via (SEPA)incasso, garandeert en zorgt ervoor dat er voldoende saldo op zijn/haar rekening staat, zodat maandelijks de automatische incasso kan plaatsvinden.
 3. Indien de klant niet per automatische incasso betaalt, maar voor handmatig overboeken van de verschuldigde vergoeding heeft gekozen, brengt VITTR daarvoor € 2,50 per factuur administratiekosten in rekening.
 4. Facturen die niet per incasso worden betaald, dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 5.  Indien de klant bezwaar heeft tegen de factuur, dient de klant dit binnen de betalingstermijn schriftelijk of per e-mail te melden, onder opgave van de redenen van het bezwaar.
 6. Achterstallige betalingen kunnen na de 2e betalingsherinnering door VITTR uit handen worden gegeven aan een derde ter incassatie van het openstaande bedrag. VITTR kan in dat geval alle buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente in rekening brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 150,- exclusief BTW. Voor consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,-.
 7. De eventueel in rekening gebrachte inschrijvingskosten moeten voldaan zijn voordat aan een training wordt deelgenomen of voordat er gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten van VITTR.
 8. Klanten, die de totale kosten van een trainingstraject , waarbij het abonnement of de overeenkomst een periode beslaat die langer is dan 3 maanden, in een keer vooruitbetalen, ontvangen een korting van 5%.
 9. VITTR houdt zich het recht voor om de deelname aan een trainingssessie of de toegang tot de faciliteiten te weigeren als de betaling van de Vergoeding niet heeft plaatsgevonden.
 10. De waarde van een uitgegeven waardebon van VITTR wordt in geen enkel geval omgezet in geld en is niet overdraagbaar aan anderen.

Artikel 9. Consumpties op rekening

 

VITTR biedt de mogelijkheid consumpties achteraf te betalen door middel van SEPA incasso. Deze worden maandelijks in rekening gebracht en geïncasseerd. Voor deze betalingen gelden daarna dezelfde regels als bij abonnementen.

 

Artikel 10. Spelregels abonnementen

 1. Indien een klant wenst over te stappen naar een ander abonnement en het betreffende nieuwe abonnement is in prijs hoger dan het huidige abonnement, kan het lid te allen tijd overstappen naar een nieuw abonnement met ingang van de eerstvolgende betalingsdatum. Tegen bijbetaling van het pro rato verschil tussen het huidige abonnement en het nieuwe abonnement, kan het nieuwe abonnement ook direct ingaan.
 2. Overstappen naar een abonnement met een lagere maandprijs, maar met een langere looptijd is ook mogelijk. De resterende factuurbedragen van het oude abonnement moeten in dat geval opgeteld ten minste gelijk zijn aan de opgetelde factuurbedragen van het nieuwe abonnement.

Artikel 11. Freeze – pauze abonnement

 

In het geval van een langdurige blessure, ziekte of zwangerschap kan met schriftelijke toestemming van VITTR het abonnement tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – naar genoegen van VITTR – deugdelijk bewijs.

 

Artikel 12. Opzegging abonnement

 1. Het abonnement dient altijd schriftelijk of per e-mail te worden opgezegd. De opzegging is pas geldig na een ontvangstbevestiging van VITTR.
 2. Voortijdige opzegging van het abonnement is alleen mogelijk bij een blessure die naar verwachting even lang duurt als of langer duurt dan het restant van de looptijd van het abonnement. De klant dient daarvoor wel een medische verklaring of ander – naar genoegen van VITTR – een deugdelijk bewijs te overleggen. Voor opzegging op basis van een blessure geldt de reguliere opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 13. Credits

 1. Indien is overeengekomen dat het abonnement een aantal credits per week omvat, dan worden deze credits telkens aan het begin van iedere nieuwe week toegekend. Indien een klant een strippenkaart met een bepaald aantal credits afneemt, dan worden deze credits direct na betaling toegekend.
 2.  De credits zijn niet overdraagbaar aan derden en worden in geen enkel geval omgezet in geld. Ongebruikte of vervallen credits geven geen recht op restitutie of vermindering van de daarvoor verschuldigde vergoeding.
 3. Credits zijn geldig gedurende een bepaalde periode. Deze periode komt overeen met de periode genoemd op het inschrijfformulier of de strippenkaart. Niet gebruikte credits vervallen aan het einde van deze periode. 

Artikel 14. Huisregels

 1. Door deelname aan een training of coaching sessie verklaart de klant zich te zullen gedragen volgens de huisregels van VITTR.
 2. Het is de klant niet toegestaan om zaken die bij wet verboden zijn, zoals wapens, drugs en prestatie bevorderende middelen, mee te nemen naar een vestiging van VITTR of de locatie waar de (sport)activiteiten plaats vinden. Voorts is ook het nuttigen van rookwaren of alcoholhoudende dranken in of op voormelde locatie(s) niet toegestaan.
 3. De klant dient zich te houden aan de door VITTR gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.
 4. Geplande personal trainingen (1 op 1) of coaching sessies kunnen tot 24 uur voor aanvang daarvan worden verzet of afgezegd met behoud van credits.
 5. Geplande groepstrainingen kunnen, tenzij anders vermeld in het rooster, tot 3 uur van tevoren worden verzet/afgezegd met behoud van credits.
 6. Geplande groepstrainingen kunnen, tenzij anders vermeld in het rooster, tot 2 uur van tevoren worden verzet/afgezegd met behoud van credits als er nog andere klanten op de wachtlijst aanwezig zijn.
 7. Indien de klant een training of coaching sessie niet tijdig annuleert, komen de daarvoor gebruikte credits te vervallen.
 8. Een klant is verplicht vóór een door een trainer begeleide training melding te maken van zijn/haar fysieke gesteldheid, zoals blessures, ziekten en of andere lichamelijke aandoeningen en alle informatie te verschaffen waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het doen van oefeningen noodzakelijk is.
 9. Bij het aangaan van de overeenkomst ontvangt het lid van VITTR een exemplaar van de huisregels. Deze huisregels zullen tevens op de website en in de vestigingen duidelijk zichtbaar aan de klant kenbaar worden gemaakt. De klant dient zich te houden aan de in de huisregels vastgelegde regels. VITTR is gerechtigd de huisregels te allen tijde te wijzigen.

Artikel 15. Klachten en wijzigen informatie

 1. Relevante veranderingen in de persoonlijke situatie van de klant, zoals verandering van adres- of bankgegevens dient de klant tijdig schriftelijk of via e-mail aan VITTR door te geven.
 2. Klachten dienen direct te worden gemeld aan de aanwezige manager en nadien schriftelijk aan VITTR.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Een klant neemt altijd op eigen risico deel aan trainingen van VITTR. De klant die zelf te beoordelen of hij/zij voldoende fit is om aan de betreffende training deel te nemen. VITTR is niet aansprakelijk voor letsel of eventuele blessures die de klant oploopt als gevolg van deelname aan een training van VITTR.
 2. VITTR en haar bestuurders en werknemers zijn niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van een klant en/of derden op welke wijze dan ook ontstaan en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van een klant en/of derden.
 3. VITTR is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door ingeschakelde derden.
 4. VITTR is uitsluitend aansprakelijk voor de schade van de klant in het geval er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van VITTR of haar leidinggevend personeel.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten die door VITTR worden aangegaan en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen naar aanleiding van de uitvoering van overeenkomsten tussen een klant en VITTR worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Datum: maart 2022

VITTR heeft zich als doel gesteld om mensen in beweging te krijgen en te houden. Wij geven training in de buitenlucht waardoor meer energie en ontspanning wordt ervaren, .

Vaste vertrekpunt in het duin:
Parkeerplaats Berkenbosch, Heemskerkse Duin


T. 0624205623
E. info@vittr.nu

 

Like ons op Facebook

Facebook Pagelike Widget